Đào tạo
Chuyên ngành: CNTT - Thiết kế Web.
Chương trình học theo bản quyền của Chương tình hợp tác quốc tế Genetic Bách Khoa - HUST-GCS
 
Chuyên ngành: CNTT - Phát triển phần mềm.
Chương trình học theo bản quyền của Chương tình hợp tác quốc tế Genetic Bách Khoa - HUST-GCS
 
Chuyên ngành: CNTT - Quản trị Kinh doanh.
Chương trình học theo bản quyền của Chương tình hợp tác quốc tế Genetic Bách Khoa - HUST-GCS.
 
1