Đào tạo
Kế hoạch học tập năm học 2015-2016
Curriculum of HUST - Genetic Bach Khoa International program ( 2015 - 2016 )
 
Kế hoạch học tập 2014 - 2015
Curriculum of HUST - Genetic Bach Khoa International program ( 2014 - 2015 )
 
Kế hoạch học tập 2012 - 2013
Curriculum of HUST - Genetic Bach Khoa International program ( 2012 - 2013 )
 
Kế hoạch học tập 2011 - 2012
Curriculum of HUST - Genetic Bach Khoa International program ( 2012 - 2013 )
 
1